Home » Услуги » Консултации по корпоративни финанси » Виртуален финансов мениджър

Абонаментна услуга “Виртуален Финансов Мениджър”

Виртуален Финансов Мениджър е аутсорсване на услуга, предлагаща на малки, средни и нововъзникващи компании висококачествена и професионална финансова помощ. Виртуалният Финансов Мениджър помага на Вашия бизнес да се развие чрез имплементиране на методи и  техники за  преглед и анализ на финансовите показатели на компанията Ви и нейното финансово състояние.  Тази услуга предлага много и различни възможности, чрез които да изкачите бизнеса си на следващото ниво в развитието му.

Базови характеристики

 • Предварително договорени брой присъствени часове в офиса на компанията Ви;
 • Непрекъсната връзка посредством различни комуникационни средства;
 • Предварително договорен брой присъствени срещи в офиса на компанията Ви с контрагенти, членове на управителни органи или други служебни срещи;
 • Месечно ценообразуване и фактуриране на услугата към клиента;
 • Конкурентно остойностяване на услугата;
 • Без други разходи за клиента освен месечната такса по договор.

Услуги, които Виртуалния Финансов Мениджър може да Ви предложи – заедно или поотделно:

Управление на паричните потоци и ликвидността:

което Ви дава разбирането как взетите днес решения ще окажат въздействие върху паричните Ви потоци в бъдеще;

на реалното изпълнение на тези прогнози

като част от управлението на ликвидността на Компанията Ви – анализ и оптимизиране на дните обращаемост на вземанията от клиентите, задълженията към доставчиците и стоковите запаси;

на входящите и изходящи парични потоци

Финансов анализ и отчетност

 • Преглед и анализ на финансовите отчети на Компанията Ви, въз основа на които определяне на действия, необходими за намаляване на разходите и максимизиране на печалбата;
 • Анализ на Ключовите Финансови Показатели, които дават информация на собствениците на Компанията какво се случва с бизнеса днес и прогноза за това, какво може да се очаква за в бъдеще. Ключовите финансови показатели обхващат рентабилност, задлъжнялост, ликвидност и управлението на работния капитал, други.

Управление на дълг

 • Анализ на структурата на дълговата експозиция на Компанията Ви, оптимизиране на финансовите задължения, евентуалното им преструктуриране;
 • Анализ на параметрите на привлеченото финансиране;
 • Съдействие за идентифицирането на различните опции при необходимост от привличане на финансиране. Потвърждение, че финансовите отчети и други необходими документи ще са в съответствие с очакванията на потенциалните инвеститори;
 • Активно участие при преговори с различни финансови институции и други инвеститори във връзка с управлението на дълговата експозиции или оптимизиране на привлеченото финансиране.

Бюджетиране

 • Изготвяне на бюджети;
 • Отчитане на месечна или тримесечна база тяхното изпълнение и, при необходимост, пренастройването им с цел постигане на заложените цели;
 • Контролиране на разходите.

Риск мениджмънт

 • Идентифициране на различните рискове, свързани с основния Ви бизнес, индустрията и други, като целта е да Ви помогнем да избегнете или минимизирате всички рискове, които могат да застрашат бизнеса Ви, както и да превърнете някои от тях във Ваши предимства;
 • Управление на различните видове риск посредством хеджингови инструменти и стратегии, трансфериране на риска.

Други

 • Обучение на финансов персонал.

„професионализмът“ – гаранция за високи резултати

“Да помогнем на нашите клиенти да останат конкурентоспособни в една бързо променяща се пазарна среда и да ги придружаваме дългосрочно във връзка с всички финансови стратегически въпроси. Успехът на нашите клиенти е в основата на нашия собствен успех.

TMFC част от   •    Dealbridge M&A Advisors